Regulamin

Regulamin użytkowania Domu Kasieńka

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część kontraktu wynajęcia Domu Kasieńka.
 2. Na terenie Domu Kasieńka nie wolno przetrzymywać zwierząt.

  Zwierzęta

 3. Na terenie Domu Kasieńka należy korzystać z własnego obuwia zmiennego (obuwie zmienne nie obejmuje butów na obcasach).

  Obuwie

 4. Na terenie Domu Kasieńka nie wolno palic papierosów ani żadnych innych używek.

  Palenie

 5. Nie wolno wnosić do mieszkania sprzętu zimowego, ani rowerów. Dla sprzętów sportowych przewidziane jest specjalne pomieszczenie w zabezpieczonej przed włamaniem piwnicy.
 6. Osoba rezerwująca Domu Kasieńka zobowiązuje się do przestrzegania tych zasad. Nie stosowanie się do podanych reguł, oznacza wydalenie z Domu Kasieńka w trybie natychmiastowym bez zwrotu kosztów związanych z pełna rezerwacja.

II. DEFINICJA POJĘĆ

 1. WYNAJMUJĄCY - właściciel Domu Kasieńka.
 2. ZARZĄDCA - upoważniona osoba reprezentująca Usługodawcę do zarządzania Domem Kasieńka.
 3. FORMULARZ REZERWACYJNY - dokument w formie elektronicznej, stanowiący jedną z form rezerwacji poprzez Internet.
 4. KAUCJA - opłata w wysokości od 10% - 50% ceny za Usługę, która stanowi zabezpieczenie zryczałtowanych kosztów związanych z przygotowaniem Domu.
 5. REZERWACJA - wstępne uprawnienie do korzystania z Domu Kasieńka na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. UMOWA NAJMU - dokument stanowiący prawo do korzystania z Domu Kasieńka na warunkach podanych w formularzu rezerwacji.
 7. KLIENT - osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.
 8. ODSZKODOWANIE - rekompensata należna Wynajmującemu z tytułu przygotowania i rezerwacji Domu Kasieńka określona ryczałtowo w wysokości 10%-50% należnego wynagrodzenia z tytułu wynajęcia Domu lub też należności, które Wynajmujący wypłaci Klientowi, w przypadku braku możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego po dokonaniu skutecznej rezerwacji, w wysokości 10%-50% wartości przyszłej usługi.

III. ZASADY REZERWACJI

 1. Aktualna oferta Domu Kasieńka znajduje się na stronie internetowej http://kasienka.net.pl; telefonicznie lub u Zarządcy Domu Kasieńka.
 2. Rezerwacji Domu Kasieńka dokonuje się w serwisie internetowym poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwacyjnego, będącego integralną częścią serwisu, pocztą elektroniczną do Najemcy lub bezpośrednio u osoby zarządzającej pensjonatem. Rezerwacje telefoniczne wykonywane są w momencie braku dostępu do rezerwacji on-line.
 3. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Klienta w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
 4. Po uzgodnieniu terminu, warunków wynajmu Pensjonatu Kasieńka, Klient zobowiązany jest do wpłacenia kaucji.
 5. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty kaucji w wysokości 10%-50% kwoty należnej za cały pobyt. Wpłynięcie na konto bankowe tego zadatku jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji Pensjonatu Kasieńka.
 6. Jeżeli Klient wpłaci kwotę równą cenie usługi, rezygnuje się z pobierania kaucji.
 7. Zarządca lub osoba przez niego upoważniona przesyła ostateczne potwierdzenie rezerwacji, na adres email podany przez Klienta, nie później niż w terminie 48 godzin od daty wpływu zadatku.
 8. Należność za pobyt Klient wpłaca najdalej w dniu przyjazdu przelewem na konto lub gotówką u Zarządcy Pensjonatu, w tym samym czasie Klient otrzymuje zwrot kaucji, bądź kaucja zostaje zaliczona na poczet części należności.

IV. ODSZKODOWANIA

 1. W przypadku, gdy była dokonana skuteczna rezerwacja, a Wynajmujący nie przygotowałby Pensjonatu Kasieńka Klientowi przysługuje wypłata odszkodowania w wysokości 10% - 50% wartości niezrealizowanej usługi wynajmu Pensjonatu Kasieńka.
 2. W przypadku, gdy Klient po wpłacie kaucji rezygnuje z zarezerwowanego Pensjonatu Kasieńka, Wynajmującemu przysługuje odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści w wysokości 50% wartości usługi.
 3. W sytuacji zaistnienia okoliczności opisanej w pkt. B Klient wyraża zgodę na wzajemną kompensatę należności przysługującej Klientowi z tytułu zwrotu kaucji z należnością Wynajmującego z tytułu odszkodowania za niewynajęcie Pensjonatu Kasieńka.
 4. W sytuacji zaistnienia okoliczności opisanej w pkt. B, a kaucja nie została pobrana (pkt. III F), Wynajmujący zatrzyma 50% wartości usługi, jako odszkodowanie, a pozostałą kwotę zwróci na konto wskazane przez Klienta.
 5. Strony oświadczają, że określone odszkodowanie należne stronie przez Wynajmującego bądź Klientowi wyczerpuje roszczenie wynikające z zawartej umowy w zakresie rezerwacji lub odmowy wykonania usługi.

V. ZASADY PRZEKAZANIA I ODBIORU PENSJONATU KASIENKA PRZEZ KLIENTA

 1. Klient oczekiwany jest w pierwszym dniu pobytu od godz. 16.00 o ile nie zapadną inne uzgodnienia.
 2. Klient wspólnie z Zarządcą udaje się do wynajętego Pensjonatu Kasieńka i na miejscu dokonuje przejęcia budynku, min. poprzez sprawdzenie stanu zastanego.
 3. Przy pobraniu kluczy do Pensjonatu Kasieńka klient okazuje dokument tożsamości, dane z dowodów osobistych wszystkich pełnoletnich gości są wpisywane do Książki Meldunkowej.
 4. Odbiór kluczy do Pensjonatu Kasieńka następuje bezpośrednio w wynajętym obiekcie.
 5. Zdanie Pensjonatu przez Gości powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu do godz. 10.00, o ile nie zapadną inne uzgodnienia.
 6. Zatrzymanie Pensjonatu Kasieńka bez uzgodnień z Zarządcą po godzinie 10.00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej do godziny 10.00 dnia poprzedzającego, w którym upływa ustalony termin najmu Pensjonatu Kasieńka. Zarządca uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości, gdy nie ma innych rezerwacji w tym dniu.
 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zarządcę lub wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Usługodawcę na szkodę.

VI. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny wynajmu Pensjonatu Kasieńka w przeciągu roku kalendarzowego określa Cennik usług.
 2. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
 3. Należność za świadczone usługi regulowana jest poprzez przelew na rachunek bankowy lub gotówką.
 4. Należność z tytułu opłaty klimatycznej nie jest zawarta w cenie usługi i regulowana jest na miejscu u Zarządcy.
 5. Za usługi nieobjęte zamówieniem, np. dodatkowe noclegi, płatna telewizja, i inne, należność regulowana jest na miejscu u Zarządcy.
 6. W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Klienta musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego Pensjonatu Kasieńka do dyspozycji Klienta.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia wartości pieniężnych, papierów wartościowych, kosztowności czy wartościowych przedmiotów należących do przebywających w Pensjonacie Kasieńka Gości.
 2. Gość jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem klucza do Pensjonatu Kasieńka lub pokoju, który zamieszkuje.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Pensjonacie Kasieńka grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie będących na wyposażeniu pensjonatu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 5. Przed zdaniem Pensjonatu Kasieńka przez Gości, Zarządca ma prawo sprawdzić stan techniczny pensjonatu, wyposażenia i urządzeń w nim się znajdujących.
 6. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy Gościa lub odwiedzających go osób, Klient ponosi odpowiedzialność materialną.
 7. W przypadku siły wyższej, tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron; katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Usługodawca jest zwolniony z odpowiedzialności realizacji zamówienia.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od niego. W związku z tym może zawiesić dostęp do serwisu http://kasienka.net.pl na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.
 9. Za osoby niepełnoletnie na terenie Pensjonatu odpowiedzialni są prawni opiekunowie. Również pełna odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia lub uszczerbku na zdrowiu ponoszą w pełni opiekunowie prawni.